اساسنامه

 فصل اول – كليات

ماده 1– نام و هويت: انجمن صنايع و معادن سرب و روي ايران كه در اين اساسنامه به اختصار انجمن ناميده مي شود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و صرفأ صنفي مي باشد.

ماده 2- هدف: براي سامان دهي و هماهنگي در امور حرفه اي و تخصصي و بهره برداري از معادن و صنايع و امور بازرگاني آن در كشور و به حداكثر رساندن ارزش افزوده و حقوق ملي و منافع دست اندركاران اين بخش از اقتصاد به منظور تأمين حقوق و منافع قانوني و مشروع اشخاص حقيقي و حقوقي كه موضوع فعاليت و اشتغال آنها در امور مذكور مي باشد. انجمن صنايع و معادن سرب و روي كشور به استناد بند ك ماده (5) قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 5-4-1369 و اصلاحيه آن در 15-9-1373 تأسيس مي شود. اين انجمن وابسته به اتاق ايران مي باشد و تحت آئين نامه هاي مربوطه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران فعاليت مي نمايد.

ماده 3 – تابعيت: تابعيت انجمن ايراني است.

اساسنامه انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران

ماده 4 – اقامتگاه: مركز اصلي و اقامتگاه قانوني انجمن در تهران خيابان مطهري، خيابان سليمان خاطر، كوچه گروس پلاك 6 واحد 8 مي باشد. تلفن: 6- 88810585

تبصره 1- در صورت تغيير اقامتگاه قانوني انجمن مراتب در روزنامه كثير الانتشار منتخب آگهي ميگردد و كتبا به اطلاع اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران خواهد رسيد.

ماده 5 – حوزه فعاليت: حوزه فعاليت انجمن در سراسر ايران است و مي تواند پس از تصويب هيأت مديره در كليه نقاط ايران شعبه و نمايندگي داير نمايد.

ماده 6 – مدت: مدت فعاليت انجمن نامحدود است.

متن کامل اساسنامه