هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

  سمت نام و نام خانوادگی
1  رئيس هیات مدیره آقای یوسف مرادلو
2 نايب رئيس انجمن آقای حمید علاماتی
3 خزانه دار و عضو هيئت مديره  آقاي ایرج افشارنیا
4 دبیر  هيئت مديره  آقاي سیروس میانجی
5 عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل امیری
6 عضو هیئت مدیره آقای حسین رسولی
7 عضو هیئت مدیره آقای منصور علمی فرد
8 عضو هیئت مدیره آقای رکن الدین آقا میری

 
اعضای هیات مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران