هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

  سمت نام و نام خانوادگی
1  رئيس هیات مدیره و دبیرانجمن آقای یوسف مرادلو
2 نايب رئيس انجمن آقای علی وثیقی مطلق
3 خزانه دار و عضو هيئت مديره  آقاي حمید علاماتی
4  عضو هيئت مديره  آقاي سیروس میانجی
5 عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل امیری

 
اعضای هیات مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران