كاربردهاي سرب و تركيبات آن

امروزه مورد اصلي مصرف سرب در باتري ها و از همه مهم تر در باتري خودرو است. به رغم بروز كاهش در موارد قبلي مصرف، همگام با افزايش توليد خودرو، توليد باتري هاي اسيدي – سربي نيز افزايش خواهد يافت. با توجه به رشد بازار خودرو در چين و هند، تقاضا براي باتري هاي اسيدي قدري افزايش يافته است.

علاوه بر باتري خودروها، از باتري ها در مراكز تلفن هاي سيار، خودرو هاي برقي، وانت هاي برقي و نيز تامين برق اضطراري براي كامپيوتر ها و بيمارستان ها استفاده مي شود.انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران | مصارف سرب

سرب هنوز در برخي تركيبات شيميايي مورد استفاده قرار مي گيردو به طور مثال، در ساختمان هاي ضد باد و باران، براي محافظت از كابل هاي برق و مهمات نيز به كار گرفته مي شود.

مهمترين مصارف فلز سرب و تركيبات آن به شرح زير است:
1- سرب به صورت تركيب تترااتيل سرب جهت به سوزي، به بنزين اضافه مي شود.
2- از سرب در مهمات سازي و صنايع نظامي استفاده مي شود.
3- به دليل چگالي بالا از سرب در ديواره راكتورهاي اتمي و اتاق اشعه ايكس و راديوگرافي به عنوان جذب كننده اشعه هاي مضر استفاده مي شود.
4- از فلز سرب در بستر حمام هاي گالوانيزاسيون استفاده مي شود.
5- آلياژ سرب، قلع و روي در صنعت لحيم كاري، آليلژ سرب و قلع در صنعت چاپ، آلياژ سرب و نقره در تهيه آندهاي مورد استفاده در واحد الكتروليز صنعت روي و آلياژ سرب، آرسنيك و آنتيموان در صنايع مختلف و بالاخره آلياژ سرب، قلع، مس، آنتيموان و آرسنيك و كادميم به عنوان يك آلياژ ضد سايش در ساخت ياتاقان ها كاربرد دارند.
6- اكسيد هاي سرب در صنايع رنگ و كبريت سازي كاربرد دارند.