اهداف انجمن

.                      اهداف انجمن

هيات مديره فعلي انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران در آغاز كار اهدافي را براي خود تشريح و برنامه ريزي كرد كه عمده آنها عبارتند از:

    توسعه ارتباط بين واحدها
    افزايش سطح تكنولوژي صنعت كشور
    حضور درمراجع بين المللي
    برگزاري سمينار فني، اقتصادي

اهداف انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران