روش هاي توليد سرب

چون انحلال تركيبات سرب در حلال ها كم مي باشد، لذا براي توليد سرب بيشتر از روش پيرومتالورژي (خشك) استفاده مي شود. اساسا سرب به دو روش سنتي و جديد استخراج مي شود.انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران | روش های تولید سرب

الف – روش سنتي يا روش كوره بلند

در حال حاضر بيش از 75 درصد سرب جهان به اين روش توليد مي شود. به دليل حجم بالاي سرمايه گذاري، ايجاد آلودگي بيشتر و بازدهي انرژي پايين تر اين روش در حال منسوخ شدن است. تهيه سرب در اين روش در سه مرحله ذيل صورت مي پذيرد:

1- مرحله زينتر و تشويه

در اين مرحله كنسانتره سرب را حرارت مي دهند تا تركيبات سولفوري عمدتا به اكسيد سرب تبديل شده و مواد فرار و تركيبات ناپايدار از كنسانتره خارج شوند.

2- مرحله ذوب و احياء

در اين مرحله كنسانتره تسويه شده همراه با مواد كمك ذوب و كك وارد كوره بلندشده و در اثر دمش اكسيژن و حرارت گازهاي احيايي تشكيل شده و موجب تبديل تركيبات مختلف سرب به سرب خالص مي شود. سرب وارد فاز مذاب شده و ناخالصي هاي همراه با سربار سازه ها به سرباره مي روند.

3- مرحله تصفيه

عيار سرب به دست آمده از كوره بلند حدود 97 درصد است. جهت افزايش عيار به 9/99 درصد، در اين مرحله ناخالصي هايي مانند Zn ; Cd ; Ag ; Cu حذف مي شوند.

ب – روشهاي جديد يا مستقيم

در اين روش ها (روش كالدو يا TBRC، روش KIVCAT، روش QSL و روش اتوكومپو) بر خلاف روش كوره بلند، استخراج سرب از كانه در يك مرحله صورت مي گيرد و نياز به تسويه جداگانه كنسانتره نيست. مشابه روش سنتي سرب خام به دست آمده لازم است كه به منظور افزايش عيار تحت عمليات تصفيه قرار گيرد.