تاریخچه

سال 1379 با وجود بسياري مشكلات تعدادي از دست اندركاران توليد سرب و روي كشور اقدامات لازم براي تأسيس انجمن را انجام دادند و در حدود سال 1380 انجمن صنايع و معادن سرب و روي ايران تشكيل شد.

ابتدا 22 كارخانه عضو اين اتحاديه بودند كه فقط 12 شركت آن فعال و بقيه در حال ساخت بودند. درآن زمان آقايان مرادلو، وثيقي مطلق، شفائي، نامغ و انصاري به عضويت هيات مديره درآمدند و پس از دو سال آقايان اوحدي و جميلي جايگزين نامغ و شفائي شدند.تاریخچه انجمن صنایع و معادن روی ایران

ايران پيش از اين يك واردكننده صرف بوده، اما با سرمايه گذاري بخش خصوصي  مصرف داخلی پوشش داده شده و مابقي توليد صادر مي شود كه بايد براي اجراي مطلوب اين روند برنامه ريزي شود.