ماده معدنی انگوران

سال 1394

     لیست سهمیه بندی و قیمت گذاری ماده معدنی انگوران در سال 94
     سهمیه کارخانجات تولید شمش و ورق روی از محل کنسانتره در سال94

 سال 1393

    لیست سهمیه بندی ماده معدنی انگوران در سال 93

سال 1392

    ظرفیت پروانه بهره برداری و ماده معدنی تخصیصی به واحدهای تولید شمش روی در سال 1392
    ظرفیت پروانه بهره برداری و ماده معدنی تخصیصی به واحدهای تولید شمش روی در سال 1392
    ظرفیت پروانه بهره برداری و ماده معدنی تخصیصی به واحدهای فرآوری روی در سال 1392

سال 1391

    جدول سهمیه کارخانجات تولید شمش و ورق روی از محل کنستانتره تولیدی واحدهای فرآوری در سال 1391
    جدول ماده معدنی تخصیصی و کنستانتره تولیدی واحدهای فرآوری در سال 1391
    جدول ماده معدنی تخصیصی به واحدهای تولید شمش روی در سال 1391

سال 1390

    پیش نویس لیست سهمیه بندی ماده معدنی واحدهای تولیدکننده شمش روی در سال 90

سال 1389

    ليست توزيع ماده معدني فلوته شده انگوران
    جدول قیمت گذاری کنسانتره روی تهیه شده توسط انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
    جدول قیمت گذاری کنسانتره روی تهیه شده توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران - شماره 1
    جدول قیمت گذاری کنسانتره روی تهیه شده توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران - شماره 2
    سهميه بندي خاك انگوران سال 1389