دعوت اتاق ایران برای عضویت در کمیته مشترک بازرگانی ایران و هفت کشور