طرح تحول اقصادی

طرح تحول اقتصادی در بخش صنعت و معدن
فرم تحليل آثار هدفمند كردن يارانه ها در بخش صنعت و معدن
دستورالعمل اجرايي بسته حمايتي بخش صنعت و معدن در قانون هدفمند كردن يارانه ها.